Provozovatel, OBCHODNÍ PODMÍNKY, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD


Server dcerasvehootce.cz provozuje

Bibiana Bartošová, IČ 87025582, se sídlem na adrese Machuldova 576/15, Praha – Kamýk 14200
Telefon: +420 774 680 839
E-mail: info@dcerasvehootce.cz


I. OBECNÁ USTANOVENÍ A VÝKLAD POJMŮ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky mezi: Bibianou Bartošovou se sídlem Petřvald, Na Svahu 1132, PSČ 735), Datum vzniku:20. 08. 2008. IČO:87025582 (dále
jen „poskytovatel služby“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem služby a uživatelem související s
poskytováním a využíváním níže popsané služby.

2. Uživatelem níže popsané služby může být jen právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která má zřízen uživatelský účet
na webových stránkách poskytovatele služby.

3. Službou se rozumí úplatné zpřístupnění obsahu tzv. „elektronické knihy“ poskytovatelem služby koncovým uživatelům pro jejich osobní
potřebu prostřednictvím internetu, případně jinou elektronickou cestou, a poskytnutí práv a služeb s tím souvisejících v rozsahu těchto VOP.

4. Elektronickou knihou (dále jen „e-kniha“) se rozumí označení digitálního souboru se specifickým obsahem v některém z řady speciálních
formátů odpovídajících podmínkám softwarového produktu nebo přímo hardwarového čtecího zařízení.

5. Poskytovatel služby nabízí a poskytuje službu na webových stránkách www.dcerasvehootce.cz (dále jen „web“), které provozuje. VOP obsahují též pravidla pro užívání těchto
webových stránek a s tím související úpravu právních vztahů.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Uživatel je oprávněn využívat služby poskytovatele uvedené na webu pouze za předpokladu, že má zřízen tzv. „uživatelský účet“. Uživatelský účet zřídí
poskytovatel služby uživateli na základě registračních údajů, které mu uživatel uvedl. Poskytovatel služby po provedení registrace sdělí uživateli jeho
unikátní přihlašovací jméno a heslo, které jsou předpokladem pro užívání uživatelského účtu.

2. Uživatel se zavazuje údaje sdělované poskytovateli služby aktualizovat.

3. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby žádným způsobem nenese odpovědnost za užití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou.

4. Uživatel se zavazuje v případě zneužití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou tuto skutečnost neprodleně písemně nahlásit poskytovateli služby.
Po obdržení takové informace zablokuje poskytovatel služby uživatelský účet.

5. Uživatel bere na vědomí, že ve vztahu k poskytovateli služby je zavázán i z úkonů provedených za použití jeho přihlašovacího jména a hesla třetí osobou.

6. Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení závazků vyplývajících ze smluvního vztahu s poskytovatelem služby včetně těchto VOP je poskytovatel
služby oprávněn odstoupit od smlouvy s uživatelem a omezit uživateli přístup k uživatelskému účtu. Zejména je poskytovatel oprávněn omezit přístup k
uživatelskému účtu v případě, kdy uživatel knihy neoprávněně jakkoliv zasahuje do autorských práv nebo činí kroky směřující k narušení technické ochrany
elektronických knih. V případě, kdy dojde k odstoupení od smlouvy po zaplacení ceny a před stažením zaplacené e-knihy, vrátí poskytovatel služby cenu na
účet uživatele.

7. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby je oprávněn přerušit bez náhrady přístup k uživatelskému účtu za účelem provedení nutných oprav či
údržby jeho hardwarového a softwarového vybavení.

III. STAHOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH KNIH

1. Stažením elektronické knihy se rozumí úplatné zhotovení rozmnoženiny díla v elektronické podobě za použití uživatelského účtu v souladu s udělenou
licencí pro konkrétní dílo.

2. Uživatel bere na vědomí, že pro čtení knih je podmíněno existencí konkrétního software a hardware. Poskytovatel služby není odpovědný za nemožnost
stažení díla způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením uživatele k jeho stažení.

4. Uživatel je oprávněn při využívání služeb poskytovatele postupovat pouze smluveným způsobem, a to zejména tak, aby nedocházelo k zásahům do programového
vybavení poskytovatele služeb, aby nebylo zasahováno do práv ostatních uživatelů, jakož i do práv duševního vlastnictví vztahujících se k webu. Nedovoleným
jednáním ze strany uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování webu poskytovatele služby.

5. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za provoz veřejné datové sítě ani stav jeho programového či hardwarového
vybavení.

6. Čtenář není oprávněn e-knihy tisknout ani kopírovat a to ani její část, a je zakázán převod e-knihy do jiného formátu.

IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření smlouvy, na základě které poskytovatel služby poskytne za smluvených podmínek včetně podmínek uvedených v
těchto VOP uživateli v článku I specifikovanou službu, dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena za stažení objednané e-knihy na účet poskytovatele služby.
Uživatel je oprávněn stáhnout e-knihu až po připsání ceny na účet poskytovatele služby.

2. Uživatel zaplatí cenu za objednanou e-knihu na účet poskytovatele služby nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla objednávka doručena poskytovateli
služby. V případě, že nebude v uvedené lhůtě připsána částka na účet poskytovatele služby, objednávka bude poskytovatelem služby považována za zrušenou, s
čímž uživatel výslovně souhlasí.

3. Výše ceny včetně DPH vztahující se k jednotlivým e-knihám je uvedena vždy u každého díla.

4. Cena za stažení díla zahrnuje poplatek za jeho užití v závislosti na rozsahu poskytnuté licence.

5. V případě osobního odběru je výdejní místo na adrese Machuldova 576 / 15, Praha Kamýk, 142 00

5. V případě koupě knihy v klasické tištěné podobě je kniha odeslána uživateli poskytovatelem na adresu uvedenou v objednávce prostřednictvím dobírkové
služby České pošty, s.p.

V. AUTORSKÁ PRÁVA – LICENCE

1. Uživatel bere na vědomí, že e-knihy nabízené na webu poskytovatele služby jsou díla ve smyslu autorského zákona a jako taková podléhají ochraně tohoto
zákona. Uživatel bere na vědomí, že zejména v této souvislosti není oprávněn staženou e-knihu užít jiným způsobem, než který je uveden v udělené licenci
vymezené vždy konkrétně u každé stahované e-knihy. Uživatel zejména není oprávněn užívat knihu jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí zejména
e-knihu dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám, není-li v licenci uvedeno
jinak. Poskytovatel služby uděluje licenci bez územního omezení, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

2. Uživatel dále bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání webu jakož i stahovaných děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména
pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.

3. Uživatel bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

4. Elektronické knihy jsou vyrobené nakladateli nebo Kosmasem. Na základě požadavků nakladatelů Kosmas tyto elektronické knihy opatřuje sociální ochranou
nebo je zabezpečuje pomocí Adobe DRM. Za opatření e-knih vodoznakem nebo zabezpečením Adobe DRM do výsledného prodávaného formátu odpovídá Kosmas.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Uživatel bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel služby zpracovával osobní údaje sám-

3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi poskytovatelem služby a uživatelem.

4. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele služby. Vzhledem k tomu, že bez
možnosti zpracování osobních údajů uživatele nemá poskytovatel služby možnost řádně zajistit poskytování služeb ve smyslu těchto VOP, bere uživatel na
vědomí, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je poskytovatel služby oprávněn zrušit uživatelský účet uživatele a registraci na jeho
webu.

VII. MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Ze strany Poskytovatele

Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy (tzv. Zrušit objednávku nebo její část) do okamžiku dodání zboží Uživateli.

K odstoupení od smlouvy obvykle přistoupí Poskytovatel jen za výjimečných okolností, kterými jsou zejména:

V případě, že tato situace nastane, Poskytovatel bude kontaktovat Uživatele za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Uživatel již zaplatil část
nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet na Uživatelem uvedenou adresu, a to ve lhůtě 15 pracovních dní.

Ze strany Uživatele

Uživatel má ze zákona právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy musí proběhnout
prokazatelným způsobem písemně (na adresu Bibiana Bartošová, Petřvald, Na Svahu 1132, PSČ 735) nebo datovou zprávou (emailem) na adresu info@dcerasvehootce.cz

Uživatel je povinen uvést v odstoupení údaje potřebné pro individualizaci smlouvy, od které Uživatel odstupuje. Smlouva je dostatečně identifikována
uvedením jména a příjmení Uživatele, jeho místa pobytu, čísla objednávky a data objednávky. Uživatel v odstoupení dále uvede číslo bankovního účtu pro
vrácení kupní ceny.

Zboží, na které se toto odstoupení vztahuje, musí Uživatel dodat na adresu Bibiana Bartošová, Petřvald, Na Svahu 1132, PSČ 735 (v případě
objednávek zasílaných prostřednictvím přepravce), spolu s kopií pořizovacího daňového dokladu.

Kupní cena zboží bude Uživateli uhrazena na bankovní účet Uživatele, který Uživatel uvedl v odstoupení od smlouvy, příp. v samostatném
písemném sdělení. Kupní cena bude vrácena do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

V případě, že Uživatel využije práva na odstoupení od smlouvy dle § 53, odst. 7 občanského zákoníku, musí Poskytovateli vydat vše, co mu bylo na základě
kupní smlouvy od Poskytovatele dodáno. Pokud to není možné (např. zboží bylo zničeno nebo ztraceno), musí Uživatel poskytnout Poskytovateli peněžitou
náhradu odpovídající hodnotě toho, co Uživatel Poskytovateli nevrátil. Pokud je vrácené zboží poškozeno částečně, může Poskytovatel uplatnit u Uživatele
právo na náhradu škody. Nárok Poskytovatele na peněžitou náhradu (náhradu škody) vůči Uživateli je Poskytovatel oprávněn započíst vůči nároku Uživatele na
vrácení kupní ceny.

Na kupní cenu, která má být Uživateli vrácena, může Poskytovatel navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

VIII. ZÁRUKA

Na zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců, není-li u zboží uvedeno jinak.

Záruka se nevztahuje na:

IX. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Při reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím webu na základě objednávky se Poskytovatel řídí platnými právními předpisy ČR.

Není-li stanoveno jinak, poskytuje Poskytovatel záruční dobu 24 měsíců s výjimkami stanovenými v zák. č. 634/1992 Sb. Záruční doba začíná
běžet v okamžiku převzetí zboží. Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Uživatel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Poskytovatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu
odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Uživatel požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti.
Není-li takový postup možný, může Uživatel žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Uživatel právo na výměnu věci nebo má právo
od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Uživateli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Uživatel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě
nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má Uživatel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Při osobním vyzvednutí objednaného zboží na adrese Machuldova 576 / 15, Praha Kamýk, 142 00 je
Uživatel povinen ihned Poskytovateli oznámit případné mechanické vady. Uživatel má v tomto případě právo poškozené zboží nepřevzít. Pokud je to možné,
takto podaná reklamace bude řešena obratem výměnou zboží za nový kus.

Reklamaci je možné oznámit:

Oznámení reklamace musí obsahovat popis závady, číslo objednávky či faktury a emailový nebo telefonický kontakt na Uživatele.

Poskytovatel rozhodne o reklamaci zpravidla do 5 pracovních dní a emailem nebo telefonicky informuje Uživatele.

Pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak, vyřízení reklamace proběhne bez zbytečných průtahů, nejpozději však do 30 dní od potvrzení převzetí oznámení
reklamace Poskytovatelem. Bližší informace o průběhu reklamace Uživatel získá na emailu info@dcerasvehootce.cz (Vždy je nutné uvést číslo
reklamace/objednávky a kontaktní údaje Uživatele.)

Poskytovatel je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo na reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob
vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; Poskytovatel je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění
zamítnutí reklamace.

Důvodem pro uplatnění reklamace jsou zejména:

Doprava reklamovaného zboží

V případě reklamace objednávek s osobním odběrem reklamace probíhá přímo na výdejním místě, kde byla objednávka vyzvednuta. Reklamované zboží (včetně
účtenky či její kopie) Uživatel dopraví na toto výdejní místo.

Reklamované zboží (včetně kopie faktury) Uživatel zašle na adresu Bibiana Bartošová, Petřvald, Na Svahu 1132, PSČ 735. Je-li reklamace uznána jako
oprávněná, bude Uživatel o tomto faktu informován a po jejím vyřízení vyzván k odběru nového nebo opraveného zboží.

Dopravu reklamovaného zboží Poskytovateli hradí Uživatel. V případě uznání reklamace může požádat o úhradu nákladů spojených s dopravou reklamovaného
zboží. Opravené nebo vyměněné zboží Poskytovatel zašle Uživateli zpět na vlastní náklady.

Reklamace dopravy zboží

Předmět kupní smlouvy (zboží) je Uživateli v případě zakoupení tištěné podoby doručováno prostřednictvím externích dopravců (Česká pošta s.p.).

Zkontrolovat, zda zásilka nebyla při přepravě poškozena, je nutné vždy přímo před dopravcem při jejím přebírání. V případě, že je obal
jakkoli zjevně mechanicky poškozený (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený atp.), či zjevně došlo ke ztrátě části obsahu zásilky, je nutné tyto skutečnosti reklamovat u dopravce. O rozsahu poškození, příp. částečné ztrátě obsahu zásilky, je dopravce povinen ihned sepsat protokol o škodě
(vhodné je pořídit také fotodokumentaci).

V případě jakýchkoliv problémů s dopravcem, je nutné kontaktovat Poskytovatele na info@dcerasvehootce.cz. V
podobných případech je vždy nutné uvést číslo objednávky, popsat problém a uvést kontakt na Uživatele. Do předmětu emailu se doporučuje uvést „stížnost na
dopravce“.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy mezi poskytovatelem služby a uživatelem se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud.


2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby je oprávněn VOP měnit, a to zejména s ohledem na vývoj na trhu s e-knihami a s ním souvisejícím
vývojem používaných technologií.